Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 10/05/2018

Lượt xem: 866

Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8 năm 2022 đính kèm như sau:


Link thư mục: Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Biên bản Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022