HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

Cập nhật: 04/10/2023

Lượt xem: 378

Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu lấy ý kiến Cổ đông về Ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8 năm 2023 như sau: