ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

Cập nhật: 06/05/2021

Lượt xem: 591

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 hoạt động tuân theo Luật pháp Việt Nam và Bản Điều lệ này với các chương, điều, khoản như sau: