NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cập nhật: 05/05/2021

Lượt xem: 928

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.