Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 28/03/2022

Lượt xem: 1195

Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8 năm 2022 đính kèm như sau:


Link thư mục: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

0. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Quyết định Triệu tập cuộc học Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

5. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

6. Báo cáo tài chính năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

7. Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

8. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và PH, NV năm 2022

9. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2021 và PH, NV năm 2022 

10. Tờ trình Không trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

11. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ  2022-2027

12. Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022